Zarządzanie w sektorze publicznym

2 Semestr

weekendowy, wieczorowy, dziennyWrocław Nowy 4490 PLN
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem studiów jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych z zakresu zarządzania w sektorze publicznym. Te prestiżowe studia przygotowują do pełnienia roli menedżera publicznego. Dobór tematyki zajęć pozwoli słuchaczom rozpoznać teoretyczne i praktyczne aspekty poszczególnych procesów zarządzania jednostkami sektora publicznego.
  Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponować wiedzą i umiejętnościami koniecznymi do sprawnego zarządzania zasobami materialnymi i niematerialnymi organizacji publicznych, efektywnego budowania relacji z interesariuszami tych organizacji oraz kształtowania własnej kariery w sektorze publicznym. Wskazane cele będą realizowane w oparciu o atrakcyjne, interaktywne formy zajęć, takie jak gry kierownicze, studia przypadków, symulacje i warsztaty. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Program studiów uwzględnia wymagania stawiane dyrektorom i kandydatom na dyrektorów sądów zgodnie z brzmieniem Art. 32a Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

  Program studiów odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom na dyrektorów szkół publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 • 1. Koncepcje zarządzania publicznego
  2. Uwarunkowania prawne i procedury administracyjne
  3. Strategie zarządzania publicznego
  4. Benchmarking w sektorze publicznym – wzorce krajowe i międzynarodowe
  5. Podstawy zarządzania finansami publicznymi
  6. Zarządzanie projektami w sektorze publicznym
  7. Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich
  8. Systemy zarządzania jakością w sektorze publicznym
  9. Partnerstwo publiczno-prywatne
  10. Lean Management w sektorze publicznym – szanse i zagrożenia
  11. Zarządzanie kapitałem intelektualnym – organizacje publiczne jako organizacje uczące się
  12. Prowadzenie inwestycji i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
  13. Zarządzanie kadrami jednostek sektora publicznego – modele, procedury, narzędzia
  14. Uwarunkowania kulturowe i etyka służby publicznej
  15. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności przywódczych
  16. Kierowanie zespołem
  17. Negocjacje kierownicze
  18. Komunikacja z otoczeniem – elementy public relations
  19. Asertywność i rozwiązywanie konfliktów
  20. Savoir vivre w relacjach administracyjnych i kontaktach biznesowych
  21. Wykłady specjalizacyjne – profilowane pod kątem potrzeb słuchaczy

 • Atutem studiów jest dobrany ze szczególną starannością zespół wykładowców, który tworzą:

  naukowcy - reprezentujący czołowe ośrodki akademickie zarządzania publicznego;
  praktycy - menedżerowie publiczni, reprezentujący organizacje będące liderami wdrożeń metod z zakresu zarządzania publicznego, realizujący projekty publiczne również w skali międzynarodowej;
  certyfikowani trenerzy kadry menedżerskiej.

 • Studia przeznaczone są dla kadry menedżerskiej organizacji publicznych oraz dla kandydatów na stanowiska dyrektorów i inne stanowiska kierownicze w jednostkach sektora publicznego.

 • Studia organizowane są na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
  Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym - dwudniowe sesje dwa razy w miesiącu (sobota - niedziela).
  Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
  Słuchacze otrzymają upominki przygotowane przez Dział Promocji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 • Podstawą zaliczenia Studiów i otrzymania świadectwa ich ukończenia jest:

  obecność na zajęciach (wymagane 80% obecności),
  otrzymanie zaliczeń z przedmiotów - pozytywne oceny wystawiane przez poszczególnych prowadzących,
  egzamin końcowy.

  Nie ma wymogu opracowania pracy końcowej.

 • podanie o przyjęcie na studia
  formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  2 zdjęcia
  odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

 • 4490 PLN

Studia o podobnej tematyce